ระบบรายงานการโอนเงิน ( NHSO Budget )  
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  รายงานสำหรับผู้บริหาร
สืบค้นตาม เขตพื้นที่ จังหวัด และหน่วยบริการ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด :
หน่วยบริการ :
 
สืบค้นตามรหัสหน่วยบริการ
*รหัสหน่วยบริการ :
 
  รายงานการโอนเงินงบกองทุน
สืบค้นตาม เขตพื้นที่ จังหวัด และหน่วยบริการ
*เขตพื้นที่ :
*จังหวัด :
*หน่วยบริการ :
 
สืบค้นตามรหัสหน่วยบริการ
*รหัสหน่วยบริการ :
 


  รายงานสรุปภาพรวมการโอนเงินและยอดคงค้าง
สืบค้นตาม เขตพื้นที่ จังหวัด และหน่วยบริการ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด :
หน่วยบริการ :
 
สืบค้นตามรหัสหน่วยบริการ
*รหัสหน่วยบริการ :
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ Version:1.89 Last update:(15/01/2019)