ความเป็นมา | รู้จักหมอหงวน | วัตถุประสงค์ | ติดต่อสอบถาม
 

 

 

   วัตถุประสงค์ของมูลนิธิมิตรภาพบำบัด

  1. เพื่อส่งเสริมและดำเนินการกิจกรรมมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม
  2. เพื่อส่งเสริม และเชิดชูเครือข่าย องค์กร อาสาสมัคร ที่ทำงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับงานมิตรภาพบำบัด เพื่อนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม
  3.  ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญ   ในการบริหารจัดการเพื่อสร้างทีมงานมิตรภาพบำบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
  4.  สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ดำเนินงานด้านมิตรภาพบำบัดดีเด่น หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น
  5.  ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กรอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อสาธารณประโยชน์
 

   พระธรรมเทศนา เนื่องในงานสวดพระอภิธรรมศพ นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ โดยพระเทพปริยัติเมธี
   
   นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ ผู้สร้างคุณูปการอเนกอนันต์แก่การสาธารณสุขไทย  โดย นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
   
     
  งานกับอุดมคติของชีวิต

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

     

     
  เปลี่ยนมะเร็งเป็นพลัง

นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

     


ข่าวประกาศ

คอนเสิร์ต“แสงดาวแห่งศรัทธา” วันที่ 25 กันยายน 2553

 

ศึกษาดูงาน มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน 26-29 มิถุนายน 2553

 
โลกแห่งความรักกับมูลนิธิฉือจี้
 
 
รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรม(พรหมวิหารสี่) ผ่านสถานศึกษาฉือจี้ไต้หวัน
 
 
พิธีวิสาขบูชาแบบฉือจี้